REGULAMIN USŁUG

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Monikę Pieńkosz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą POROZMAWIAJMY Monika Pieńkosz, adres: ul. Beniowskiego 29, 05-502 Piaseczno, REGON: 386973953, NIP: 1231474796 („Porozmawiajmy”), usług opisanych poniżej, a w szczególności:
a) zasady i tryb zawierania, rozwiązywania oraz wygasania Umów (zgodnie z zawartą poniżej definicją);
b) zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) zakres obowiązków stron, zasady i tryb wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji.
2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie poprzez założenie konta, podanie adresu email), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy w tym przedmiocie – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Cennik – zestawienie cen świadczonych Usług psychologicznych, stanowiące element Umowy, zamieszczone w Serwisie;
2. Formularz – formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, którego wypełnienie umożliwia zawarcie Umowy oraz korzystanie z usług;
3. Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, umożliwiający uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących świadczonych usług;
4. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach Serwisu;
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług;
7. Serwis – witryna internetowa dostępna na stronie internetowej www.porozmawiajmyonline.pl, za pomocą której możliwe jest nawiązanie współpracy w celu korzystania z Usług psychologicznych;
8. Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa;
9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.);
10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;
11. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
12. Usługa psychologiczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta, realizowana każdorazowo przez Specjalistę, polegająca na świadczeniu pomocy psychologicznej lub psychodietetycznej;
13. Usługa Serwisu – usługa świadczona drogą elektroniczną związana z funkcjonowaniem Serwisu, polegająca na udzielaniu informacji o warunkach zawierania Umów oraz świadczenia Usług psychologicznych, psychodietetycznych związana w szczególności z funkcjonowaniem Formularza, kalendarza oraz wykazu Specjalistów;
14. Ustawa o zawodzie psychologa – ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz. U. z 2019 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.);
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

§3

Rodzaje i formy świadczonych usług

1. W ramach Serwisu dostępne są następujące usługi:
1) Usługi psychologiczne, sesji coachingowe oraz konsultacje dietetyczne
2) Usługi Serwisu,
3) umożliwienie rejestracji i utrzymywanie konta Klienta w Serwisie oraz zapewnianieKlientowi dostępu do konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za Usługę.
2. Usługi psychologiczne, coachingowe oraz dietetyka świadczone są w następujących formach:
1. Wiadomości email,
2. Chatu on-line;
3. Rozmowy internetowej wideo

§4
Szczegółowe zasady świadczenia Usług psychologicznych

1. Z Usługi psychologicznej, coachingowej czy konsultacji dietetyka mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania z usługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy wysłać wiadomością e-mail na adres: kontakt@porozmawiajmyonline.pl bądź listownie na adres Serwisu wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. Porozmawiajmy zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości opiekuna prawnego oraz ewentualnego skonsultowania z nim zasad świadczenia Usług psychologicznych.
2. Usługi psychologiczne, coachingowe czy konsultacje dietetyka świadczone są odpłatnie. Wysokość opłaty ustalona jest zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
3. Usługa psychologiczna, coachingowe czy konsultacje dietetyka w formie wiadomości email polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Klienta poprzez system konsultacyjny Serwisu. Odpowiedź jest wysyłana drogą e-mailową, na adres wskazany przez Klienta. Odpowiedzi udzielane będą w dniach roboczych w ciągu 48 godzin.
4. Usługa psychologiczna, coachingowa czy konsultacja dietetyka w formie rozmowy wideo polega na rozmowie ze Specjalistą, prowadzonej przy użyciu komunikatora internetowego (zoom). Możliwe jest także użycie innego rodzaju zbliżonego komunikatora internetowego, po uprzednim uzgodnieniu jego zastosowania z Porozmawiajmy. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.
5. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usługi psychologicznej, coachingowej czy konsultacji dietetyka (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie bycie pod wpływem substancji odurzających), sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty za sesję.
6. Specjalista może odmówić wykonania Usługi psychologicznej, coachingowej jeżeli uzna, że forma świadczenia Usługi jest nieadekwatna lub niewystarczająca do sygnalizowanego przez Klienta problemu (w szczególności w przypadku istotnych zaburzeń, wymagających podjęcia niezwłocznych czynności leczniczych lub czynności wymagających kontaktu bezpośredniego)
.

§5
Zawarcie Umowy, płatności

1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:
a. wybrać Specjalistę, usługę oraz termin usługi spośród dostępnych terminów w kalendarzu oraz dokonać rezerwacji usługi;
b. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego warunki, a także zapoznać się z Polityką Prywatności;
c. opłacić Usługę w formie przelewu za pośrednictwem operatora Przelewy24.
2. Opłaty, w wysokości zgodnej z Cennikiem, należy dokonać w formie przelewu za pośrednictwem operatora Przelewy24.
3. Przed potwierdzeniem rezerwacji Klient musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Po spełnieniu wykonaniu Usługi Klient utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
4. Dokonując rezerwacji Usługi Klient może założyć konto w serwisie. Założenie konta nie jest warunkiem świadczenia Usługi.
5. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej, coachingowej, dietetycznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi.
6. Umowa o świadczenie Usługi psychologicznej, coachingowej, dietetycznej zawarta zostaje z momentem jej opłacenia.
7. Utrwalenie oraz udostępnienie postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonej rezerwacji Usługi oraz poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
8. Zapłata nie jest zaliczką i jest bezzwrotna, ale pacjent bez konsekwencji może przełożyć wizytę na inną datę przed upływem 24 godzin od terminu sesji.
9. W przypadku, gdy z jakiejś przyczyny dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać inny termin zamówionej usługi u Specjalisty.
10. Porozmawiajmy na życzenie Klienta wystawi fakturę obejmującą uiszczoną kwotę za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres kontakt@porozmawiajmyonline.pl dane niezbędne do jej wystawienia: imię i nazwisko, adres oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności
11. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez Specjalistę na zasadach określonych w Ustawie o zawodzie psychologa.

§6

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy. Jeśli w trakcie rezerwacji Usługi Konsument wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Specjalista rozpoczął wykonywanie Usługi, Konsument może odstąpi od Umowy, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Specjalistę do chwili odstąpienia od Umowy.
7. Od dnia 1 stycznia 2021 roku postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy powyżej będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. W sytuacji, w której w formularzu rezerwacji, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
9. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

§7

Ochrona danych osobowych

1. W celu skorzystania z usług niezbędne jest przekazanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci adresu email, a także ewentualnie innych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przedstawione zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

§8

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do korzystania z Usług wymagane jest:
a) posiadanie urządzenia końcowego w postaci komputera lub urządzenia mobilnego – smartfona lub tableta;
b) posiadanie aktywnego mikrofonu, słuchawek lub głośnika, ewentualnie dodatkowo kamery internetowej (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video).
c) posiadanie dostępu do sieci Internet;
d) posiadanie dostępu do odpowiedniego komunikatora internetowego (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video);
e) posiadanie konta email (w przypadku usługi w formie wymiany wiadomości email). Korzystanie z Komunikatora internetowego wybranego przez Klienta może wymagać wypełnienia dodatkowych kryteriów technicznych.
2. Korzystanie z Usług może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych Porozmawiajmy, Specjalisty oraz osób trzecich.
Klienta obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania do Systemu treści o charakterze bezprawnym lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Porozmawiajmy może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Porozmawiajmy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.
3. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podkreślenia wymaga, że korzystanie z usług wiąże się z ryzykiem właściwym dla usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w szczególności w postaci problemów technicznych niezależnych od Porozmawiajmy, leżących po stronie dostawców usług internetowych. Zagrożeniem każdego użytkownika sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego szkodliwym oprogramowaniem. Zalecane jest, każdemu użytkownikowi sieci Internet korzystanie ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz stale aktualizowanych przeglądarek internetowych.

§9
Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
b) dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji – czego się spodziewał, jaka była jakość porady, jaki stosunek Specjalisty do Klienta itp.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

 

§10

Odpowiedzialność

2. Porozmawiajmy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) innych przyczyn niezależnych od Porozmawiajmy.
3. W przypadku odwołania Usługi psychologicznej przez Porozmawiajmy lub Specjalistę, Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od Umowy dotyczącej tej usługi.

4. Porozmawiajmy oświadcza, że nie świadczy usług z zakresu psychoterapii, porad medycznych ani jakichkolwiek innych świadczeń zdrowotnych. Usługi takie świadczone są przez psychoterapeutów posiadających swoje podstrony w Serwisie, a Porozmawiajmy występuje wyłącznie w roli pośrednika w zawieraniu tych umów.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów.
2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść Umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.
3. Porozmawiajmy i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. Klient będący konsumentem może skorzystać m. in. z następujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy;
b) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, których nie można wyłączyć w drodze umowy. 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla Konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla kupującego niebędącego Konsumentem)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko kupującego: ……………………..

Adres kupującego: ………………………..

NIP: ……………………

REGON: ………………

Adres e-mail: …………………………..

Jednocześnie oświadczam, że umowa sprzedaży wskazanego Produktu jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Na dowód tego wskazuję PKD prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpisane w CEIDG:

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Przewiń do góry